Povinné Zverejňovanie

Povinné Zverejňovanie

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania – k. ú. Jablonov – 08.03.2019

Na základe žiadosti obce Jablonov, doručenej dňa 08.03.2019 a v zmysle §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu  na výrub 9 ks drevín a 40m² krovinatých porastov a to 1ks breza obvod kmeňa 45 cm nameraný vo výške 130 cm nad zemou, 2 ks smrek obvod kmeňa 86 a 95 cm nameraný vo výške 130 cm nad zemou, 6 ks vŕba obvod kmeňa 150, 150, 150, 100, 85, 90 cm nameraný vo výške 130 cm nad zemou. Krovie 20m² s výškou porastu 3m a rôzne výrastky z vŕb 20m² s výškou porastu 3,5m na parcele č.1007 k. ú. Jablonov v registri parciel C-KN, druh pozemku vodné plochy vo vlastníctve obce Jablonov na ktorej spomínané stromy a krovie rastú, vŕby sú bútľavé a ich stav je zlý. Ostatné dreviny je potrebné orezať s dôvodu plánovanej prekládky VN, pretože sa nachádzajú v novom trasovaní VN.

Odôvodnenie žiadosti: bezpečnostný dôvod, prekládka VN

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Lúčke, Lúčka 32, 05303.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa zverejňuje táto informácia o začatí správneho konania na internetovej stránke (www.obec-lucka.sk). Zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní, a to písomne na adresu: Obec Lúčka, Lúčka 32,05303 alebo elektronicky na adresu obeclucka@centrum.sk