Kategória: Nezaradené

Oznámenie o strategickom dokumente “Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj” – zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente “Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj” – zaslanie oznámenia

Úradný list

Milí občania !

Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov v prírodnom prostredí. Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je vplyv človeka. Väčšina požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri vypaľovaní suchej trávy, fajčením v prírode. Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období počas suchého a teplého počasia stále trvá a stúpa so stúpajúcou návštevnosťou prírody. Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených
miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare v prírodnom prostredí ako sú požiare lesov a trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušovaním zákona o ochrane pred požiarmi. Občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči upozorňuje na rešpektovanie zákona č. 314/2001

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a občanov týmto vyzýva, aby :
nevypaľovali trávu ani iné suché porasty
nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť
nefajčili v lesoch
na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň priamo v lese
aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili

Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €, čo v súčasnej dobe predstavuje nemalú finančnú hodnotu. Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa k prírode zodpovedne, je predsa pre nás a naše deti.

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

Vymenovanie zapisovateľa

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Zverejnenie emailovej adresy

Voľby pre post prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zoznam kandidátov na voľby prezidenta SR