+421 053 454 13 61
Štvrtok: 9:00 - 12:00
Štatút Obce

Štatút Obce

Obecné  zastupiteľstvo v Lúčke na základe § 11  ods. 4 písm.  j/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov  (ďalej  len „zák. č.  369/1990 Zb.“)  v y d  á v a    pre katastrálne územie  obce Lúčka tento

 ŠTATÚT OBCE LÚČKA

PRVÁ  HLAVA

 • 1

Úvodné ustanovenia

(1) Štatút  obce Lúčka upravuje v súlade so všeobecne  záväznými  právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva  a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia  a financovania,  nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie  a pôsobnosť obecného  zastupiteľstva, starostu a ďalších  orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú  štruktúru, deľbu  práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež  širšie vzťahy obce, symboly  obce, udeľovanie  čestného občianstva, cien obce a odmien.

(2) Štatút  obce Lúčka je základným normatívno-právnym  a organizačným  predpisom obce.

 • 2

Postavenie  obce

(1) Obec Lúčka je samostatný  územný samosprávny  a správny celok  Slovenskej republiky  združujúci občanov, ktorí  majú na jej území trvalý pobyt.

Územie obce Lúčka  je územný celok, ktorý  tvorí jedno katastrálne územie.

Akékoľvek  zmeny územia obce Lúčka možno vykonať len v súlade  s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990  Zb. a s osobitnými právnymi  predpismi.

(2) Obec Lúčka je  právnickou  osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári  s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Obec Lúčka môže  hospodáriť a nakladať  aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade  s platnou  právnou úpravou.

Obec Lúčka môže  nakladať aj s majetkom  ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb –  pokiaľ  bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo  dohodou.

(3) Obec Lúčka má  právo  na vlastné symboly.

(4) Ukladať obci   povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na  základe  zákona a na základe  medzinárodnej  zmluvy.

 •  3

Obyvatelia obce Lúčka, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom  obce Lúčka  je osoba, ktorá má na území  obce trvalý  pobyt.

Úpravu  trvalého pobytu upravuje  osobitná právna úprava. Obec môže  upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého  pobytu na území  obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

(2) Obyvatelia  obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom  svojich  práv a povinností.

Tieto sú zakotvené predovšetkým  v úst. § 3 ods. 2,  3 a § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších zmien a doplnkov.

(3) Obec má voči občanom  povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími  všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

(4) Na samospráve obce  sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej  území nehnuteľný  majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo  miestny poplatok, alebo je v obci prihlásený na prechodný pobyt,  alebo dlhodobý  pobyt, alebo  ten, kto má čestné  občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo  voliť  orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú  právo hlasovať  o dôležitých otázkach života a rozvoja  obce (miestne referendum ).

(5) Obec je povinná  poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú  pomoc v jeho  náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou  podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu  alebo inú nevyhnutnú  materiálnu pomoc.

(6) Obec  poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy  na  úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.

Za tým účelom môže  vydať  samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie  podmienky poskytovania výpomocí  a podporných mechanizmov.

 • 4

Samospráva obce

(1) Obec samostatne  rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so  správou  obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu  pôsobnosť upravuje osobitný  zákon,  ak  takéto  úkony podľa zákona  nevykonáva  štát alebo iná právnická  alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu  obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

 1. a)orgánov  obce
 2. b)hlasovaním obyvateľov obce
 3. c)verejným zhromaždením obyvateľov obce

Popri týchto  formách môže obec  využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr.  informatívne  stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia  byť  splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

(3) Obec  je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať  s podnikateľskými  právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež  spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi  činnosť v obci, ako  aj so záujmovými združeniami obyvateľov  obce.

Obec tiež  úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými  subjektami, ktorých činnosť má  alebo môže mať dosah a význam  pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania  jednotlivých samosprávnych  funkcií obce.

(4) Na plnenie úloh samosprávy obce,  alebo ak to ustanovuje zákon obec  vydáva všeobecne záväzné  nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

Nariadenia  obce  nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore  s ústavnými  zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami,  s ktorými vyslovila súhlas  Národná rada SR a ktoré boli ratifikované  a vyhlásené  spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach,  v ktorých obec plní  úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe  splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie  byť v rozpore s  Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými  zmluvami, ktoré boli ratifikované  a vyhlásené spôsobom ustanoveným  zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so  všeobecne záväznými  predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov  štátnej  správy.

Postup pri  príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní  nariadení obce, ich vydávaní ako  aj spôsob kontroly plnenia  týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút  a Rokovací  poriadok Obecného zastupiteľstva v Lúčke.

(5) Obec  je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené  v zák.  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  a doplnkov –  najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných  zákonoch a všeobecne záväzných právnych  predpisoch.

 

DRUHÁ  HLAVA

 • 5

MAJETOK OBCE LÚČKA

 (1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné  a nehnuteľné veci vo  vlastníctve obce a všetky pohľadávky  a iné majetkové práva obce a majetkové  práva ostatných  subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

Rozsah  majetku  obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr.  zák. SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov,  zák. NR SR č. 181/1995  Z.z. o pozemkových úpravách a pod.).

Obec  môže  zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii,  alebo príspevkovej  organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného  predpisu. Rozsah nakladania  a disponovania s takýmto majetkom  sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských  listinách týchto subjektov.

(2) Majetok obce Lúčka  sa používa najmä:

–          pre verejné  účely,

–          na podnikateľskú činnosť,

–          na  výkon samosprávy obce.

Darovanie nehnuteľného majetku  obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V každom  jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť  a vytvoriť také podmienky,   ktoré  nebudú zjavne nevýhodné  pre obec – napr. doložky o práve spätného vrátenia za  tých  istých podmienok ako vec bola odovzdaná, o možnosti aktívneho  podieľania sa  na chode   a činnosti týchto subjektov a pod.

(3) Majetok  obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne  komunikácie  a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno  ho  obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec  neobmedzila.

(4) Majetok obce určený na podnikateľskú  činnosť slúži ako majetkový  základ pre rôzne subjekty a právnické  osoby založené obcou alebo na ďalšie možné  formy podnikateľskej  činnosti v súlade s platnou právnou úpravou – najmä  Obchodným  a Občianskym zákonníkom.

(5) Majetok obce určený  na výkon samosprávy obce možno použiť na  plnenie záväzkov  a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov  obce.

Majetok obce  môže slúžiť aj ako majetkový základ  pre neziskové formy činnosti obce – pri  zakladaní nadácií,  peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných  fondov a pod.

(6) Evidenciu o stave  a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v  Lúčke  v súlade s platnou právnou úpravou.

(7) Obec  vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má  majetkovú  zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné  predpisy  neustanovujú inak.

 • 6

(1) Orgány obce a organizácie  sú povinné hospodáriť  s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve,  ktorý  bol obci zverený, ako aj vo vlastníctve, ktorý bol  iných fyzických alebo právnických osôb,  v prospech rozvoja obce a jej  občanov  a ochrany a tvorby životného prostredia.

(2) Orgány  obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné  majetok  obce sa má  zveľaďovať  a  zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený  zachovať.

Orgány  obce a organizácie sú  povinné najmä:

–          udržiavať  a užívať majetok,

–          chrániť  majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo  zneužitím,

–         používať všetky právne prostriedky na ochranu  majetku, vrátane  včasného uplatňovania svojich práv alebo  oprávnených záujmov pred príslušnými  orgánmi,

–          viesť  majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

(3) Na  rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno  zorganizovať  obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade  so  všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) V majetkových  veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce  Lúčka koná v jej mene navonok starosta obce.

 • 7

(1) Obecné  zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové  organizácie  obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich  (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti  a iné  právnické osoby  a schvaľovať zástupcov obce  do ich orgánov, ako aj schvaľovať  majetkovú účasť obce právnickej osobe.

(2) Podrobný  postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových  a príspevkových  organizácií, ako aj ďalších subjektov  a vymedzenie ich práv a povinností upraví  obecné  zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3) Právnické  osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp.  zriaďuje  v súlade s platnou právnou úpravou.

Pritom musí dbať na to, aby  v činnosti  takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho  charakteru,  a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju  obce.

 • 8

                 Za používanie majetku obce možno  vyberať  dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 • 9

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní  s majetkom obce upravujú  „Zásady hospodárenia s majetkom  obce Lúčka“, ktoré schvaľuje Obecné  zastupiteľstvo  v Lúčke (§ 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí v znení zmien a doplnkov).

(2) Zásady upravujú  a bližšie vymedzujú najmä:

–         majetok  obce Lúčka,

–         nadobúdanie  a prevody vlastníctva majetku obce,

–         postup  prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

–        práva a povinnosti organizácií, ktoré obec  založila alebo  zriadila, pri správe      majetku obce,

–         podmienky  odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo  zriadila,

–         ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu  orgánmi obce,

–         správu majetku obce,

–         hospodárenie  a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami  obce,

–         nakladanie  s cennými  papiermi,

–         aukčný predaj vecí,

–         kontrolu  dodržiavania  zásad  hospodárenie s majetkom,

–         odpustenie  pohľadávok obce.

TRETIA  HLAVA

 • 10

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE LÚČKA

Financovanie

(1) Obec  financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo  štátnych dotácií, vrátane tzv. decentralizačnej dotácie,  ako aj z vlastných  zdrojov.

(2) Obec môže financovať  svoje úlohy aj z prostriedkov združených  s inými obcami,  (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

Obec  môže  financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku,  resp. z výnosov  jednotlivých subjektov obce, príp. tých,  kde obec má majetkový alebo iný  vklad.

(3) Obci  môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej  republiky

Rozsah  účelových a neúčelových dotácií  upravujú každoročne rozpočtové pravidlá  Slovenskej republiky.

 • 11

Rozpočet

(1) Základom finančného  hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný  na obdobie jedného  kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Lúčke.

Obecné  zastupiteľstvo schvaľuje  tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje  záverečný  účet obce.

(2) Pred schválením sa rozpočet  obce musí zverejniť najmenej na  pätnásť dní na úradnej  tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

      To isté sa týka záverečného  účtu  obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(3) Rozpočet  obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú  časť  rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z majetku obce a z majetku  prenechaného  obci do užívania (nájmu), výnosy z miestnych  daní a miestnych poplatkov, podiely  na daniach v správe štátu,  výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo  štátneho  rozpočtu,  výnosy z majetku  rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov  s majetkovou účasťou  obce.

Výdavkovú  časť rozpočtu obce tvoria  najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce,  výdavky  na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

(4) Na  krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec  rozhodnúť  o vyhlásení  dobrovoľnej  zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O vyhlásení  dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky  rozhoduje obecné  zastupiteľstvo na návrh starostu.

(5) Prebytky  rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového fondu  obce,  alebo do  rozpočtu obce  na ďalší  kalendárny rok.

(6) Účtovníctvo o stave  a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch  a výdavkoch  a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade  s platnou  právnou úpravou vedie Obecný úrad v Lúčke.

Hospodárenie  s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi  osobitnými právnymi predpismi –  rozpočtovými pravidlami  Slovenskej republiky na ten – ktorý rok.

(7) Obec  môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty  a iné) ako regulatívna podpora ochrany životného prostredia  v súlade s platnou  právnou úpravou.

(8) Výsledky  hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia  peňažných  fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje  obecné  zastupiteľstvo.

(9) Ročnú účtovnú  závierku obce overuje audítor (§ 9 ods. 5 zák.  č. 369/1990 Zb. v znení zmien  a doplnkov).

 • 12

Rozpočtové  provizórium

(1) Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci  rozpočtový rok  schválený  obecným zastupiteľstvom do 31.  decembra bežného roka, spravuje  sa  rozpočtové hospodárenie  v dobe  od  1. januára  rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým  provizóriom  podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.

(2) Rozpočtové  príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového  provizória  sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom  zastupiteľstve.

(3) Podrobnejšiu  úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória  obsahujú  „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce  Lúčka“, ktoré schvaľuje  Obecné  zastupiteľstvo v Lúčke.

ŠTVRTÁ  HLAVA

 • 13

ORGÁNY OBCE

Základné ustanovenia

(1) Orgánmi  obce Lúčka  sú:

 1. a)     obecné zastupiteľstvo
 2. b)     starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo  v Lúčke zriaďuje podľa  potreby alebo podľa  osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:

 1. a)     obecná rada
 2. b)     komisie  obecného zastupiteľstva
 3. c)     obecná polícia
 4. d)     obecný (mestský)  hasičský zbor

Osobitné  postavenie  má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo  (§ 18  ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

Hlavný  kontrolór je zamestnancom obce Lúčka a vzťahuje  sa na neho  primerane režim zák. č., 313/2001 Z. z. o verejnej  službe v znení neskorších  predpisov.

(3) Obecné  zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo  dočasné  výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

(4) Obec  Lúčka zriaďuje aj iné komisie a útvary  v súlade  s platnou právnou  úpravou napr. podľa zák. č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších  zmien a doplnkov, zák. č. 152/1998 Z.  z., o sťažnostiach  a pod.

 • 14

Obecné  zastupiteľstvo obce Lúčka

 (1) Obecné  zastupiteľstvo v Lúčke je zastupiteľský  zbor  obce Lúčka zložený z poslancov zvolených  v priamych  voľbách obyvateľmi obce Lúčka  na štyri roky.

      Spôsob  volieb do obecného  zastupiteľstva je upravený v osobitnom  právnom predpise.

(2) Obecné zastupiteľstvo  v Lúčke má  5  poslancov.

(3) Funkčné  obdobie obecného zastupiteľstva sa  končí zložením sľubu poslancov novozvoleného  obecného zastupiteľstva.

 • 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné  zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach  života  obce Lúčka a vykonáva svoju vyhradenú právomoc  podľa §  11 ods.4 zák.  č.  369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien  a doplnkov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené  najmä:

 1. a)     určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a  s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať  najdôležitejšie úkony  týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať  hospodárenie s ním,
 2. b)     schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie  a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať  emisiu komunálnych dlhopisov,  schvaľovať zmluvu uzavretú podľa   20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo  pôžičky,  o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
 3. c)     schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja  jednotlivých oblastí života obce,
 4. d)     rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho  poplatku podľa osobitných predpisov,
 5. e)     určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku  a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru  alebo pôžičky,
 6. f)      vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach  života a rozvoja  obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 7. g)     uznášať sa na nariadeniach obce,
 8. h)    schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom  združení podľa § 21 ods. 1,
 9. i)      určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a  hlavného kontrolóra  obce,
 10. j)      schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný  podľa osobitného predpisu, ako ďalšie predpisy  (rokovací poriadok, pracovný  poriadok, organizačný poriadok  a pod.),
 11. k)    zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh  starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich  (riaditeľov), zakladať a zrušovať  obchodné spoločnosti  a iné  právnické  osoby  a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať  majetkovú  účasť obce právnickej osobe.
 12. l)      schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť  v združeniach  ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového  fondu,
 13. m)   zriaďovať a zrušovať  orgány  potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 14. n)     udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania  a ceny,
 15. o)     schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného  majetku,
 16. p)    schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad  hodnotu 10 000 Sk,
 17. q)     schvaľovať  nakladanie s majetkovými právami nad  10 000 Sk,
 18. r)      schvaľovať aukčný predaj vecí,
 19. s)     ustanoviť  erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce
 20. t)      schvaľovať štatút obce,

(3) Obecné  zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie  o akejkoľvek  ďalšej otázke života obce,  pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej  sa života v obci.

(4) Podrobnú úpravu pravidiel  rokovania obecného zastupiteľstva, najmä  prípravu a obsah  rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob  uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení  obce, uznesení obecného  zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia  uznesení a zabezpečovania úloh  týkajúcich sa obecnej samosprávy  stanovuje Rokovací poriadok Obecného  zastupiteľstva v Lúčke.

 • 16

Starosta  obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším  výkonným orgánom obce je starosta,  ktorého volia obyvatelia  obce v priamych voľbách.

       Spôsob volieb je upravený  v osobitných predpisoch.

(2) Starosta  obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych  vzťahoch  obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,  v administratívnych  vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák.  č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových  vzťahoch je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/  zák.  č.  511/1992 Zb. o správe  daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

(3) Starosta  najmä:

 1. a)    zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a obecnej rady  a podpisuje ich uznesenia,
 2. b)    vykonáva  obecnú správu,
 3. c)     zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým  a  fyzickým osobám,
 4. d)     rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom,  týmto štatútom,  alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené  obecnému  zastupiteľstvu,
 5. e)     uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné  symboly,
 6. f)     podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

(4) Starosta  môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva  ak  sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné  tak, že  ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným  zastupiteľstvom.

Toto svoje  rozhodnutie musí prerokovať  v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je  viazaný.

(5) Rozsah úväzku starostu  obce  stanovuje obecné  zastupiteľstvo na celé  budúce funkčné obdobie a nemožno  ho počas funkčného obdobia meniť.

 • 17

Zástupca  starostu

(1) Starosta má jedného zástupcu,  ktorý je volený na návrh starostu  spravidla na celé funkčné  obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov  obecného  zastupiteľstva.

(2) Zástupca starostu  zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti  alebo jeho nespôsobilosti  na výkon funkcie.

Obecné zastupiteľstvo môže  zástupcu starostu kedykoľvek  odvolať.

(3) Zástupca starostu je členom obecnej  rady.

(4) Zástupca starostu počas neprítomnosti  starostu alebo jeho  nespôsobilosti na výkon funkcie vykonáva  úkony, ktorých okruh na návrh starostu  ustanoví obecné zastupiteľstvo.

(5) Zástupca  starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného  zastupiteľstva  po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej  rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.

(6) Zástupca  starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného  úradu  koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva  a poskytuje  poslancom a členom komisií informácie  pre plnenie ich úloh.

(7) Podrobnejšiu  úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje  Organizačný  poriadok Obecného úradu v Lúčke.

  

 • 18

Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavný  kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu  úloh  obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

(2) Funkcia  hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie  poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej  osoby  založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce  a s funkciou podľa  osobitných zákonov.

(3) Hlavný  kontrolór najmä:

 1. a)     vykonáva kontrolu:

–       príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia  s majetkom obce,  ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií  obce a príspevkových organizácií  obce,

–       nakladania  s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve  iných  právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

–       účtovníctva a pokladničných operácií na  obecnom úrade,

–       hospodárenia  s finančnými zdrojmi obce,

–        čerpania  rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

–       správnosti  a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci  účelovo     poskytnutých, fondov a dotácií,

 1. b)     preveruje:

–       ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty,  ktoré obec založila  plnia svoju funkciu z hľadiska kvality  a uspokojovania potrieb obyvateľov obce  a zároveň navrhuje  opatrenia na nápravu,

–        tvorbu  a čerpanie rozpočtu obce,

–        možnosti  poskytovania úveru alebo pôžičky,

 1.     c)    vypracúva  odborné stanoviská:

–       k návrhu  rozpočtu obce a záverečného účtu obce na ten ktorý rok  pred  jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

 1. d)     predkladá:

–        výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

–        obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu  o výsledkoch  kontrolnej činnosti.

(4) Pri  vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia  hlavný  kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

(5) Hlavný  kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli  podané na orgány obce a zamestnancov obce – pokiaľ tu nie  je osobitná právna  úprava – s výnimkou zamestnancov obecnej  polície a obecného hasičského  zboru.

(6) Hlavného  kontrolóra  volí  a odvoláva  obecné zastupiteľstvo na dobu  určitú – 6 rokov.

(7) Hlavný kontrolór  je za svoju činnosť zodpovedný obecnému  zastupiteľstvu, ktorému  je povinný minimálne 1-krát štvrťročne podávať  správu  o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

(8) Hlavný  kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných  a pokladničných  dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich  sa  pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania  s majetkom obce a ďalej  do všetkých dokladov, ktorých potreba  vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

(9) Hlavný  kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva  a obecnej rady s hlasom poradným.

(10) Hlavný kontrolór  vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 • 19

Komisie  obecného zastupiteľstva

(1) Komisia zriaďuje  ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne  a kontrolné  orgány obecné zastupiteľstvo.

(2) Komisie sú zložené  z poslancov obecného zastupiteľstva  a obyvateľov  zvolených obecným  zastupiteľstvom z radov odborníkov.

(3) Obecné  zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec  obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje  im úlohy podľa miestnych  podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá  z predsedu  komisie, tajomníka komisie a členov.

      Predseda  komisie:

–        riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej  schôdze a riadi ich  priebeh, spoločne s tajomníkom komisie  pripravuje program schôdze,

–        zostavuje  plán činnosti,

–        organizuje  spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného  zastupiteľstva,

–        zastupuje komisiu navonok.

       Tajomník komisie:

–        spoločne  s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti  komisie,

–        zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

–        vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

–        zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu  s činnosťou  komisie,

–        plní  ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

(4) Obec Lúčka má vytvorené tieto stále komisie:

Výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia

Ochrana verejného poriadku

Sociálna

(5) V prípade  potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie  komisie.

(6) Komisie  na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 1. a)    vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,  k najdôležitejším  otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným  zámerom,
 2. b)     vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok  života v obci  a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať  a o výsledku komisiu informovať,
 3. c)     kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva  a obecnej  rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom  ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na  podnikateľskú  a investičnú činnosť v obci, kontrolujú  ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie  a podnety, príp. pripomienky  obyvateľov obce.

(7) Komisie sa schádzajú  podľa potreby, najmenej však jedenkrát za  dva mesiace.

      Komisie  zvoláva a vedie predseda komisie.

Zásady  rokovania  a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí,  resp.  v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva  v  Lúčke, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

(8) Komisie  nemajú rozhodovaciu právomoc.

 • 20

Obecný úrad

(1) Obecný úrad je  výkonným orgánom obecného zastupiteľstva  a starostu, zložený  zo zamestnancov obce.

Obecný úrad nemá právnu  subjektivitu.

(2) Obecný  úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce  súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 1. a)     zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce  a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou  a výpravňou písomností  obce,
 2. b)     pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného  zastupiteľstva,  obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
 3. c)     vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu  vydaných  v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia  obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 4. d)    koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených  a zriadených  obcou,
 5. e)     organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy,  prenesených na obec.

(3) Prácu  obecného úradu vedie a organizuje prednosta obecného úradu  a starosta obce.

(4) Vnútornú organizáciu  obecného úradu, najmä jeho organizačné  členenie, pôsobnosť  jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej  štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný  poriadok  Obecného úradu v Lúčke, ktorý schvaľuje  Obecné zastupiteľstvo v Lúčke.

 • 21

Obecná polícia  a poriadková  služba

(1) Na zabezpečenie  obecných vecí verejného poriadku, ochrany  životného prostredia,  plnenie iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov  a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh  vyplývajúcich zo všeobecne  záväzných nariadení obce, uznesení  obecného zastupiteľstva a pokynov  a rozhodnutí starostu sa  môže zriadiť na území obce Lúčka obecná  polícia.

Obec  môže na  zabezpečovanie zhora uvedených úloh – pokiaľ nepristúpi  k vytvoreniu obecnej  polície – vytvoriť a zriadiť osobitným  všeobecne záväzným nariadením poriadkovú  službu na území  obce.

(2) Obecná polícia sa zriaďuje všeobecne  záväzným nariadením.

(3) Obecná polícia  nesie názov: „Obecná polícia  ………………..“.

       Poriadková  služba nesie názov: „Poriadková služba obce“.

(4) Políciu  vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu  neurčitú  a odvoláva z funkcie obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

        Náčelník  polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

(5) Podrobnejšiu  úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenie,  povinností  náčelníka polície a jej zamestnancov, vzťahy polície k samosprávnym  orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie  upravuje Organizačný  poriadok Obecnej polície ………………..  .

(6) Obec môže vydať samostatné  zásady odmeňovania zamestnancov polície  (platový poriadok).

PIATA  HLAVA

 • 22

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE  LÚČKA

 (1) Hlasovanie  obyvateľov obce Lúčka o najdôležitejších  otázkach  života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecné  zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak  ide o  (§  11 a ods.  1 zák.  č. 369/1990  Zb.):

 1. a)     zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako  aj zmenu názvu  obce,
 2. b)     odvolanie starostu,
 3. c)     petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň  30 % oprávnených  voličov.

(3) Obecné zastupiteľstvo  môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj  pred rozhodnutím  o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

(4) Výsledky  hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom  zúčastnila  aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa  zákona  o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Rozhodnutie obyvateľov obce je  prijaté,  ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná  väčšina  voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

(5) Podmienky,  spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce  obecné  zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom  nariadení.

ŠIESTA  HLAVA

 • 23

VEREJNÉ  ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

(1) Na  prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať  verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp.  častí.

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá  verejné zhromaždenie obyvateľov obce,  príp. jeho časti vždy:

–          ak to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov  obce,

–          ak to požiada 1 všetkých poslancov obecného  zastupiteľstva.

(3) Obecné zastupiteľstvo  sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie  o určitej dôležitej  otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov  obce, resp. jeho časti.

(4) Podmienky organizovania  a uskutočňovania verejného zhromaždenia  ako aj podmienky  hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo  všeobecne  záväznom nariadení.

(5) Verejné zhromaždenie  sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na  Obecnom úrade v  Lúčke, príp. iným vhodným spôsobom (napr.  vyhlásením  v obecnom rozhlase a pod.)

O prerokovanej problematike sa  spisuje  písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná  listina  prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

(6) Starosta  obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp.  časti  obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.

Na  priebeh  takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1  – 5 tohto ustanovenia.

 

SIEDMA  HLAVA

 • 24

POSLANCI  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE LÚČKA

 

Úvodné ustanovenie

(1) Poslancov obecného  zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych  voľbách.

Spôsob voľby a počty  poslancov sú  určené osobitnými právnymi predpismi.

(2) Poslanci  dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní  dôvery  svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými  záujmami,  resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade  s ústavou, s ústavnými  a ďalšími zákonmi.

 • 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec  nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri  voľbách  upravuje osobitný zákon.

(2) Platnosť voľby  poslancov overuje na návrh mandátovej komisie  obecné zastupiteľstvo.

(3) Funkčné  obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov  novozvoleného  obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne:

–          odmietnutím  sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

–          uplynutím  funkčného obdobia,

–          vzdaním  sa mandátu,

–         právoplatným odsúdením za úmyselný trestný  čin alebo právoplatným  odsúdením za trestný čin, ak výkon  trestu odňatia slobody nebol podmienečne  odložený,

–         pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo  obmedzením  spôsobilosti na právne úkony,

–       zmenou  trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou  mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo  územia mestskej časti,  v ktorej vykonáva funkciu,

–        ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať  sa na  zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

–         v prípade  nezlučiteľnosti funkcií  v zmysle  § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.

–         zrušením  obce,

–         smrťou.

 • 26

Práva a povinnosti  poslancov

(1) Poslanec je oprávnený  najmä:

 1. a)    predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným  orgánom samosprávy  obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
 2. b)     interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach  týkajúcich sa ich práce,
 3. c)    požadovať  od riaditeľov právnických osôb založených alebo  zriadených  obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií  a iných  subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia  vo veciach týkajúcich sa ich  činností,
 4. d)     požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických  osôb,  ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach  týkajúcich sa  dôsledkov ich podnikania v obci,
 5. e)     zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní  sťažností, oznámení  a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný  kontrolór obce,
 6. f)      požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných  pre  riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný  najmä:

 1. a)    zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného  zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 2. b)   zúčastňovať  sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho  orgánov,  do ktorých bol zvolený,
 3. c)     dodržiavať Štatút obce Lúčka, Rokovací poriadok  obecného  zastupiteľstva v Lúčke ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
 4. d)    dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce  a v rámci svojich možností a schopností  vykonávať ich kontrolu  a rešpektovanie,
 5. e)    obhajovať  záujmy obce a jej obyvateľov.

(3) Poslanci môžu  vytvárať poslanecké kluby podľa politickej  príslušnosti  na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie  politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej  iniciatívy.

(4) Poslanec je povinný  na požiadanie informovať voličov o svojej  činnosti a činnosti  obecného zastupiteľstva.

 • 27

Náhrady  poslancov

(1) Funkcia poslanca sa  zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného  alebo obdobného  pomeru.

Za jej  výkon však môže obec  poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí  náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu  v súvislosti s výkonom  funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov  platných  pre zamestnancov v pracovnom pomere.

(2) Poslanec  nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach  ani  na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

(3) Starostovi  a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon  funkcie  uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer.

      Namiesto  mzdy im patrí odmena, resp.  plat.

ÔSMA  HLAVA

 • 28

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM  A MESTÁM

 (1)Veci spoločného  záujmu obce Lúčka  a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou  obce s okolitými  mestami a obcami.

(2) Obec môže spolupracovať  s inými obcami a mestami na základe zmluvy  uzavretej na účel  uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe  zmluvy  o zriadení  združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením  právnickej  osoby podľa osobitného zákona.

(3) Obec  môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými  a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi  miestne funkcie.  Za tým účelom má právo stať sa členom  medzinárodného združenia územných celkov,  alebo územných  orgánov.

 

DEVIATA  HLAVA

 • 29

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU,  S PRÁVNICKÝMI  A FYZICKÝMI OSOBAMI, S   POLITICKÝMI  STRANAMI  A HNUTIAMI  A OBČIANSKYMI  ZDRUŽENIAMI

 (1) Obec pri plnení svojich úloh  spolupracuje s orgánmi štátu, a to  najmä s územne špecializovanými  úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými  osobami,  vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi  orgánmi  (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)

(2) Obec  spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech  obce  s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými  stranami  a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia  na území obce.

 

 

DESIATA HLAVA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ  OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA  OBCE

 

PRVÁ  ČASŤ

 • 30

Symboly  obce Lúčka

Úvodné ustanovenie

 Obecné symboly sú:

 1. a)     erb obce Lúčka
 2. b)     zástava obce Lúčka
 3. c)     pečať  obce Lúčka

 

 • 31

Erb obce Lúčka

(1) Erb  obce Lúčka tvorí v zelenom gotickom štíte letiaci strieborný zlatovlasý anjel v zlatom rúchu so zlatou palmovou ratolesťou v pravici.

(2) Podrobné  a záväzné vyobrazenie erbu obce Lúčka tvorí  prílohu č. 1 tohto štatútu.

(3) Právo použiť  a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie)  starostu.  Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca  o používanie  obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania  vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem  tých, ktoré sú uvedené  v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť  musí  obsahovať:

–          úplný  grafický návrh, spôsob použitia erbu,

–          obdobie,  na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

–          potvrdenie  o zaplatení poplatku.

(4) Erb obce sa používa:

 1. a)     na pečatidle obce,
 2. b)     na insígniách starostu,
 3. c)     na listinách o udelení čestného občianstva obce  Lúčka, ceny obce Lúčka a uznaniach  obce  Lúčka,
 4. d)     na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Lúčka,
 5. e)    na  označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
 6. f)      v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
 7. g)     na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,
 8. h)    na  rovnošatách zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského  zboru,
 9. i)       na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného  hasičského

Subjekty používajúce erb zhora  uvedeným spôsobom sú  oslobodené od platenia poplatkov.

(5)  Listiny s erbom  obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú  nariadenia, uznesenia  alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú  dôležité  skutočnosti alebo oprávnenia.

V bežnom  korešpondenčnom styku  sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový  papier       s vyobrazeným erbom  používa výlučne starosta.

(6) Za správne zaobchádzanie  s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá  tá fyzická alebo  právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je  povinný  strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého  erbu.

(7) Obec Lúčka určí  všeobecne záväzným nariadením  podrobnejšiu úpravu používania  erbu obce Lúčka, ako aj výšku  poplatkov a sankcie  za neoprávnené alebo nesprávne používanie.

 • 32

Zástava obce Lúčka

(1) Zástavu  obce Lúčka pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov v poradí: žltá (2/8), zelená (4/8) a biela (2/8). Zástava má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zostrih tzv. lastovičí chvost siahajúci do tretiny listu zástavy.

(2) Podrobné  a záväzné vyobrazenie zástavy obce Lúčka tvorí  prílohu č. 2 tohto štatútu.

(3) Zástavu obce Lúčka  používa starosta a obecné  zastupiteľstvo pri oficiálnych  príležitostiach obecného, príp. štátneho  charakteru, a to  vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach,  kde  sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na  použitie  zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie  výzdoby.

(4) Zástava obce sa môže  používať aj vo verejných sprievodoch a pri  príležitostnej  vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné  verejnosti.

(5) Ak sa pri výzdobe používa  štátna vlajka SR a obecná zástava  spoločne, sú umiestnené  v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je  umiestnená  z čelného pohľadu vľavo  (§ 8  ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR  a ich používaní v znení  neskorších predpisov ).

(6) Zástava  obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

Zástava sa  vztyčuje  a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať  zeme.

(7) Pri  používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané  nasledovné  pravidlá:

 1. a)    zástava sa nesmie  použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa  zväzovať  do ružice,
 2. b)     na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo  odznak, kytica,  smútočný závoj a pod.

(8) Za správne zaobchádzanie  so zástavou obce a za jej ochranu  zodpovedá tá fyzická alebo  právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

(9) Obec  Lúčka určí všeobecne záväzným nariadením  podrobnejšiu  úpravu používania zástavy obce Lúčka.

 • 33

Pečať  obce Lúčka

(1) Pečať obce Lúčka  tvorí erb obce  Lúčka s hrubým písmom  : „OBEC LÚČKA“.

(2) Pečať  obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia  štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov  a pod.

(3) Pečať uschováva starosta obce.

DRUHÁ  ČASŤ

 • 34

Čestné  občianstvo, ceny a odmeny

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné  uznania  a pochvaly:

 1. a)     Čestné občianstvo obce Lúčka
 2. b)     Cena obce Lúčka
 3. c)     Cena starostu obce Lúčka
 4. d)     Odmeny
 • 35

Čestné občianstvo obce Lúčka

(1) Osobám,  ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj  a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho  dobrého mena vo svete,  alebo ktorí obohatili ľudské poznanie  vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže  obecné zastupiteľstvo  udeliť Čestné občianstvo obce Lúčka.

(2) O udelení  čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo  spravidla  na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení  čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje  starosta.

Listinu  možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé  vyhotovenie je v jazyku  pocteného.

(4) Slávnostné  odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na  mimoriadnom  zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto  príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje  do Kroniky obce  Lúčka.

(5) Podrobnosti  pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné  zastupiteľstvo  upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 • 36

Cena obce Lúčka

(1) Cena  obce Lúčka sa udeľuje za:

–       vynikajúce  tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,  technickej,  umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

–        činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom  pričinili o hospodársky  a kultúry rozvoj obce, jeho propagáciu  doma i v zahraničí,

–        činnosť  osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho  občanov.

(2) Návrhy na udelenie  ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať  poslanci, starosta,  príp. aj občania obce.

Návrhy musia byť riadne  odôvodnené.

(3) Cenu  obce  Lúčka tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena  1000  Sk.

K cene  obce sa vydáva potvrdenie  (preukaz) o jej udelení, v ktorom  je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta,  dátum udelenia,  pečiatka obce a podpis starostu.

(4) Cenu obce Lúčka  slávnostne odovzdáva laureátom  starosta obce .

(5) Cena obce Lúčka  sa môže udeliť ročne najviac  päťkrát.

(6) Cena  obce Lúčka sa môže aj opätovne udeliť  tým istým osobám, najskôr však po uplynutí  2  rokov.

(7) Výnimočne sa môže  cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in  memoriam. V takomto  prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom  pocteného.

 • 37

Cena starostu  obce

(1) Cenu starostu obce udeľuje starosta  obce – občanom obce za úspešnú  a záslužnú činnosť  v prospech obce.

(2) Cenu starostu obce  Lúčka  tvorí vecný dar v hodnote,  ktorú každoročne  schváli obecné zastupiteľstvo.

(3) Cena starostu sa  môže udeliť ročne najviac 10 – krát.

(4) Evidencia  sa vedie v Kronike obce Lúčka, ktorá má  obsahovať  mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj  stručné  zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

 • 38

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže  udeliť z obecných  prostriedkov vecné dary a odmeny, a to  najmä poslancom a iným obyvateľom obce,  príp. iným osobám  za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel  na  rozvoji obce.

TRETIA ČASŤ   

 • 39

Kronika obce

(1) Kronika obce Lúčka sa vedie v úradnom jazyku, príp.  v jazyku príslušnej národnosti.

(2) Zápisy  do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.

Zápisy  chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho  života obce. Sú  hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci,  a o ľuďoch, ktorí sa pričinili  o prospech žitia miestneho  spoločenstva.

(3) Spracovaním zápisov  do kroniky je poverený obecný kronikár,  ktorého menuje a odvoláva  starosta.

(4) Text jednotlivých štvrťročných  zápisov do kroniky schvaľuje obecná  rada po predbežnom prerokovaní  a vyjadrení v  komisii  obecného zastupiteľstva.

JEDENÁSTA  HLAVA

 • 40

POMOC  PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

Pomoc obyvateľom  pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná  poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc  v jeho  núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou  udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo  inú materiálnu  pomoc.

(2) Obec organizuje,  riadi a vykonáva základné práce v čase  nebezpečenstva  povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje  od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností  pri ochrane pred  povodňami.

(3) Obec zabezpečuje  evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie  evakuovaného  obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva  plány  záchranných prác.

(4) Obec je povinná  pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov  živelnej  pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru  v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami  a organizáciami  štátu.

 • 41

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta  môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť  poskytnúť  osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej  pohromy  alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje  inak.

(2) Právnická alebo fyzická osoba,  ktorá poskytla osobnú alebo vecnú  pomoc, má právo na náhradu  účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže  uplatniť  do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov  od ich  vzniku, inak toto právo zanikne.

 

DVANÁSTA HLAVA

 • 42

Spoločné a záverečné  ustanovenia

(1) Štatút obce Lúčka  je základnou právnou normou obce  Lúčka.

Všetky  všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov  a iné organizačné  predpisy obce musia byť v súlade s týmto  štatútom.

(2) Zmeny a doplnky tohto  štatútu schvaľuje Obecné  zastupiteľstvo v Lúčke 3/5  väčšinou  všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Štatút  obce Lúčka bol schválený Obecným  zastupiteľstvom  v Lúčke dňa 28.1.2007.

(4) Štatút  obce Lúčka nadobúda účinnosť dňom  1.2.2007 .

V Lúčke,  dňa 22.1.2007

  Ľuboš Tatranský  v. r.

starosta obce Lúčka

 

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 (15:06)