Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

2020

Krycí list, rozpočet, rekapitulácia – (zadanie)
Návrh na plnenie kritéria
Výzva na predloženie ponuky
Návrh zmluvy o dielo

2019

Výzva na predkladanie ponúk – prestavba PPS 12
Výzva na predloženie ponuky – kultúrny dom
Výzva na predkladanie ponúk – miestne komunikácie
Výzva na predloženie ponuky – detské ihrisko LEVa
Výzva na predloženie CP – Rekonštrukcia prístupového chodníka a vnútorných priestorov 1.PP

Návrh na plnenie kritéria
Špecifikácia predmetu zákazky
Výzva na predkladanie ponúk

2018

Výročná správa obce Lúčka rok 2018
Súhrna správa o zakazkach od 1.1.2018 do 31.12.2018
Žiadosť o predloženie CP – Lány I.
Výzva na predkladanie ponúk – Lány I.
Rozpočet – komunikácia – Lány I.
Návrh na plnenie kritéria Lány I.
Krycí list rozpočtu kom Lány I.

Krycí list rozpočtu kom Lány II.
Rozpočet – komunikácia – Lány II.
Návrh na plnenie kritéria Lány II.
Výzva na predkladanie ponúk Lány II.
Výzva na predloženie CP Lány II.

Krycí list rozpočtu – kom Lány III.
Rozpočet – komunikácia – Lány III.
Návrh na plnenie kritéria Lány III.
Výzva na predkladanie ponúk – Lány III.
Výzva na predloženie CP – Lány III.