+421 053 454 13 61
Štvrtok: 9:00 - 12:00
Úradná Tabuľa

Úradná Tabuľa

Úradné hodiny pre verejnosť:

ŠTVRTOK             9:00 – 12:00

 

 

Voľby do NR SR 2020

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

 

Daň z nehnuteľností

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára 2017, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2018.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období (rok 2017 a skôr, ak daňovník ešte doposiaľ nepodal daňové priznanie), v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

V zdaňovacom období roku 2018 podávajú daňové priznanie daňovníci v prípade, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností .

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje prechod na menu euro, zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona č. 582/2004 Z. z., (pozor, daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti).

V prípade uplynutia 10‑ročnej lehoty na oslobodenie od dane u prvých vlastníkov novostavieb sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017 nepodáva, avšak len v prípade, ak podali daňové priznanie a v daňovom priznaní požiadali o oslobodenie od dane. Desaťročná lehota na oslobodenie od dane zo stavieb sa skončila 31. 12. 2017 u tých prvých vlastníkov novostavieb, ktorí nadobudli stavbu v roku 2005, v roku 2006 podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností a desaťročná lehota na oslobodenie od dane im plynula v období rokov 2006-2017.

Správca dane poskytuje v roku 2018 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce Lúčka č. 1/2016 o dani z nehnuteľností zníženie dane pre daňovníkov – fyzické osoby nasledovne:

Druh nehnuteľnosti Zníženie dane Vlastníci Podmienka
pozemky 0%
stavby na bývanie 50% občania so ZŤP alebo držitelia preukazu občana ZŤP alebo držitelia preukazu občana  ZŤP s potrebou sprievodcu ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov stavby na bývanie a byty slúžia na ich trvalé bývanie
garáže 50% občania so ZŤP alebo držitelia preukazu občana ZŤP alebo držitelia preukazu občana  ZŤP s potrebou sprievodcu ak tieto garáže slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu
Plnenie podmienok sa preukazuje:
rodným číslom rozhodnutím alebo preukazom čestným prehlásením*

*           –           ak mal daňovník zníženie dane (úľavu na dani) v predchádzajúcich rokoch, preukazuje sa plnenie podmienok dokladmi k daňovému priznaniu z predchádzajúcich rokov,

            –           ak podáva daňovník daňové priznanie prvýkrát a uplatňuje si nárok na zníženie dane, preukazuje plnenie podmienok podpísaným prehlásením k daňovému priznaniu.

            –           v prípade, ak sa v roku 2017 skončila lehota na oslobodenie od dane a daňovník nie je v zmysle zákona povinný podať daňové priznanie na rok 2018,  preukazuje sa splnenie podmienok prehlásením daňovníka. Prehlásenie pre uplatnenie zníženia dane z nehnuteľností je potrebné podať v termíne do 31. januára 2018.

Správca dane poskytuje na tú istú nehnuteľnosť len jedno zníženie dane.

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Správu dane z nehnuteľností v Lúčke vykonáva obec Lúčka.

 

 

Odporúčame daňovníkom nečakať na posledné dni lehoty na podávanie priznaní a využiť obdobie na podanie priznania už od začiatku januára 2018.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z nehnuteľností je možné získať na tejto internetovej adrese:

Na rok 2018 daňové priznania v mene euro pre daňovú povinnosť na rok 2018 podľa stavu k 1. 01. 2018:

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností vydané opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/012116/2004-72 zo 16. decembra 2004 sa použijú pri podávaní daňových priznaní, ak daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vznikla v období od 1. januára 2005 do 1. januára 2008: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4059 .

Tlačivo je v záhlaví označené slovom „VZOR“, ide o záväzný vzor Ministerstva financií Slovenskej republiky a správca dane prijme daňové priznanie vyplnené aj na formulári označenom slovom „VZOR“.

Daňové priznanie podané elektronickými prostriedkami podľa zákona musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, elektronické podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností pre rok 2012 ešte nie je možné; táto forma podania sa predpokladá až po zavedení formuláru daňového priznania v elektronickej podobe.

Správca dane z dôvodu vyrubenia dane z nehnuteľností v správnej výške odporúča daňovníkom najmä v prípade podania daňového priznania k dani z nehnuteľností poštou alebo do podateľne, priložiť fotokópiu listu vlastníctva a zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z. z.), priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností správca dane odporúča daňovníkom dane z nehnuteľností, na základe poznatkov z praxe, pri vypĺňaní príloh priznania podľa objektov nehnuteľností použiť údaje z listu vlastníctva a zo zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti (je málo pravdepodobné, že by tieto údaje daňovník nosil v pamäti). Z tohto dôvodu, aj keď daňovník podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností osobne u správcu dane, tento z dôvodu správneho vyplnenia priznania, ako i z dôvodu vyrubenia dane v správnej výške, vyžaduje list vlastníctva a zmluvu o nadobudnutí nehnuteľností (stačí vo fotokópii).

Sadzby dane z nehnuteľností v euro pre rok 2018 platné pre územie obce Lúčka sú stanovené Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2016 o dani z nehnuteľností, ktorým sa menilo znenie VZN č. 1/2015 s účinnosťou od 1. januára 2016.

 

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 (15:06)