VZN, Tlačivá

VZN, Tlačivá

Všeobecne Záväzné Nariadenia obce

VZNč. 1/2016

VZN o chove – držaní a ochrane psov
VZN 1 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
VZN o ochrane verejného poriadku
VZN o verejnom obstarávaní
VZN obce lúčka c. 2-2016 o nakladaní s KO a DSO

Tlačivá

Dohoda o kompostovaní
Obec Lúčka žiadosť o poskytnutie informácií
Oznámenie prevod práv k nehnuteľnosti
Splnomocnenie a čestné vyhlásenie
Žiadosť na výrub dreviny
Karta psa

Prijaté dokumenty

Registratúrny poriadok obce Lúčka
Registarturny plán obce Lúčka
Interná smernica o vedení pokladne
Núdzove zásobovanie pitnou vodou
PHSR Obce Lúčka do 2016
PHSR Obce Lúčka od 2016
Povodňový plán Obce Lúčka
Prevádzkovy poriadok pohrebiska Obce Lúčka

Stavebné konanie

Správne poplatky stavebná správa od 01.01.2013

1. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
2. Žiadosť o povolenie vodnej stavby studne
3. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
4. Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
5. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
6. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby
7. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
8. Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
10. Ohlásenie drobnej stavby
11. Ohlásenie jednoduchej stavby
12. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
13. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
14. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby nespojenej so zmenou stavby 1
15. Žiadosť o vydanie súpisného čísla
16. Žiadosť o povolenie reklamného a informačného zariadenia

 

 

Posledná aktualizácia: 30.03.2018 (11:16)