Zber Odpadu

Zber Odpadu

Úroveň vytriedenia odpadu v obci Lúčka za rok 2022 – 87,46%
Úroveň vytriedenia odpadu v obci Lúčka za rok 2019 – 74,90%
Úroveň vytriedenia odpadu v obci Lúčka za rok 2018 – 69,85%
Úroveň vytriedenia odpadu v obci Lúčka za rok 2017 – 69,22%

 

Zberove auto

 

Prečo triediť odpad ? ←

 

Ekonomický dôvod

pre jednotlivca, obec aj celú spoločnosť. Separovaním odpadu sa znižuje množstvo komunálneho odpadu, za ktorý platíme. Za vyseparovaný odpad neplatíme. Okrem toho, recyklácia vo                    významnej miere šetrí energie a suroviny pre ďalšie generácie. 

Ekologický dôvod

z odpadu na skládkach sa vylučuje množstvo toxických látok do pôdy, vody a ovzdušia. Blížime sa k bodu nasýtenia, kedy už životné prostredie nebude môcť absorbovať ďalšie škodliviny.

Estetický dôvod

nikomu sa nepáčia smetiská a zničené životné prostredie. Neseparovaním zvyšujeme objemy odpadu, ktorý putuje buď na skládky alebo do spaľovní.

Legislatívny dôvod

k povinnosti zhodnocovať biologický odpad, ktorá nadobudla platnosť na začiatku roka 2006, sa od roku 2010 pridá povinná separácia odpadov na tri komodity: papier, plasty, kovy. Mestá a obce sa separovanému zberu teda skôr či neskôr nevyhnú. Viac však získajú – a nielen vo finančnej podobe, ak zavedenie triedeného zberu nebudú odkladať.

 

Separovaný zber odpadu

 

P A P I E R
PATRÍ SEM: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky,                                     
výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier,

papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier, atď.

NEPATRÍ SEM: znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, …),

kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické

potreby (plienky, vreckovky, …), vata, obaly od sladkostí a slaností, atď.

KAM: vhodiť do modrej zbernej nádoby na papier vložiť do modrého plastového
vreca na papier a vyložiť v čase zberu papiera pred dom.

P L A S T
PATRÍ SEM: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží,
šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov,
obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, atď.

NEPATRÍ SEM: znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou, …),
obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan,

plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, atď.

KAM: vhodiť do žltej zbernej nádoby na plast vložiť do žltého plastového vreca
na plast a vyložiť v čase zberu plastov pred dom.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (VKM)
PATRÍ SEM: viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných  

mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, atď.
NEPATRÍ SEM: znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od kávy,
vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru,
kakaa, vegety, korenín, nanukov, žuvačiek, atď.
KAM: zbierame spolu s plastmi! vhodiť do žltej zbernej nádoby na plast
vložiť do žltého plastového vreca na plast a vyložiť v čase zberu plastov 
pred dom.

S K L O
PATRÍ SEM: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín,
zaváranín, tabuľové sklo, sklo z okuliarov, atď.

NEPATRÍ SEM: uzávery z fliaš, silne znečistené sklo (potravinami, maltou, …),
porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové sklo, drôtené sklo, sklobetónky,

žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer, TV obrazovky, atď.

KAM: vhodiť do zelenej zbernej nádoby na sklo vložiť do zeleného plastového
vreca na sklo a vyložiť v čase zberu skla pred dom.

K O V
PATRÍ SEM:
 kovové obaly od potravín – plechovky od nápojov, konzervy,
tégliky od paštét, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, obaly zo syrov
a čokolád, …) vrchnáky z fliaš, obaly zo sprejov, tuby, sudy, kanistre, téglikyod čajových sviečok, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, atď.

NEPATRÍ SEM: obaly s obsahom nebezpečných látok, silne znečistené kovy,
plastové obaly od sladkostí a slaností, atď.

KAM: vhodiť do žltej zbernej nádoby spolu so sklom vložiť do plastového
vreca a vyložiť v čase zberu skla pred dom.

 

E L E K T R O O D P A D
PATRÍ SEM:
 elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky, atď.
NEPATRÍ SEM: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí, atď.)
KAM: vyložiť v čase vyhláseného zberu obcou na určené miesto v obci.

V E Ľ K O O B J E M O V Ý  O D P A D
PATRÍ SEM:
 opotrebované pneumatiky, starý nábytok, umývadlá, radiátory, kuchynské linky, koberce, atď.
NEPATRÍ SEM: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo, atď.
KAM: vyložiť v čase vyhláseného zberu obcou na určené miesto v obci.

D R O B N Ý  S T A V E B N Ý  O D P A D
PATRÍ SEM:
 drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu, atď.
NEPATRÍ SEM: stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, …), atď.
KAM: vyložiť v čase zberu veľkoobjemového, drobného stavebného a nebezpečného odpadu pred dom.

B I O O D P A D
PATRÍ SEM:
 zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, kvety, tráva, lístie, drobnučké konáre, mladá burina, piliny a hobliny, vata, drevný popol, vlasy, chlpy, atď.
NEPATRÍ SEM: šupky z južného ovocia, mäsité zbytky (šunka, saláma, hydina, paštéta), kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorok a popol, atď.
KAM: skompostovať vo svojej záhradke

Z M E S O V Ý  K O M U N Á L N Y  O D P A D
PATRÍ SEM:
 zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť
NEPATRÍ SEM: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, atď.
KAM: vhodiť do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad.

 

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 (15:06)